Resultaat eigen fondsenwerving 2013 in 9 observaties

De nieuwe regelgeving voor ANBI's zorgt ervoor dat (vrijwel) alle grote fondsenwervers hun jaarcijfers over 2013 reeds gepubliceerd hebben. 

Daarmee komt, veel eerder dan de afgelopen jaren, in beeld hoe de ontwikkeling van de eigen fondsenwerving in 2013 is geweest.

Net als een jaar geleden heb ik dus eens rondgesnuffeld in de diverse jaarverslagen van de 50 grootste eigen fondsenwervers. Dit zijn de opvallendste conclusies.

Grondslag

Vorig jaar heb ik naar de ontwikkeling van inkomsten uit eigen fondsenwerving van de grootste 50 eigen fondsenwervers gekeken. Diezelfde 50 zijn dit jaar opnieuw geanalyseerd.

In de praktijk zijn dit de resultaten van 44 organisaties. Stop Aids Now en Aids Fonds zijn gefuseerd en 5 organisaties hadden op 1 juli hun cijfers van 2013 nog niet op hun website staan. Dat is opvallend omdat, met uitzondering van één organisatie die een afwijkend boekjaar hanteert, zij dat volgens de ANBI-richtlijn wel hadden moeten doen, dan wel een verwijzing hadden moeten plaatsen naar de plek waar het wel online te vinden is!

Aangezien ik desalniettemin op 98% van de inkomsten 2012 uitkom, vind ik het toch wel verantwoord om het resultaat te rapporteren.

Resultaat
 1. Lichte verbetering bruto opbrengsten eigen fondsenwerving.
  • Om te beginnen de 'platte cijfers'. De onderzochte organisaties rapporteren in totaal een bruto inkomstenstijging uit eigen fondsenwerving van 32,7 miljoen, zo'n 3,6% hoger dan in 2012. Niets mis mee, daarmee lijkt 2013 een vrij normaal jaar te zijn.
  • Precies de helft van de organisaties, 22 dus, rapporteert een negatief bruto resultaat over 2013.
 2. Nalatenschappen van grote invloed.
  • De inkomsten uit nalatenschappen zijn van grote invloed op dit positieve resultaat. Die groeiden met 9,3%, ongeveer 19,5 miljoen euro.
  • De groei exclusief nalatenschappen van de bruto inkomsten is daardoor ongeveer 1,4%, 13,2 miljoen euro.  
 3. Twee grote nalatenschappen beeldbepalend.
  • Zowel het Leger des Heils als de Zonnebloem rapporteren een nalatenschap van 12 miljoen euro. Fantastisch voor beide organisaties natuurlijk, maar daarmee zijn die twee nalatenschappen dus goed voor bijna 75% van de totale marktgroei!
  • Zonder deze twee uitschieters is het resultaat van de nalatenschappen dus 5,5 miljoen negatief! 
 4. Moeilijk jaar voor de meeste organisaties.
  • Zonder nalatenschappen is het beeld voor veel organisaties een stuk negatiever. 29 goede doelen rapporteren een negatief resultaat exclusief nalatenschappen. Vrijwel allemaal maken zij dan ook melding van teruglopende aantallen donateurs.
 5. Enkele grote groeiers.
  • Natuurlijk zijn er altijd organisaties die iets bijzonders realiseren. In 2013 was dat vooral KiKa, dat door de actie KiKabouw voor het Maxima Medisch Centrum 8 miljoen extra inkomsten realiseerde. 
  • Ook KWF Kankerbestrijding, Artsen zonder Grenzen, ZOA, Collectieve Israel Actie en het Prins Bernhard Cultuurfonds rapporteerden een zeer grote groei exclusief nalatenschappen. 
 6. Kosten eigen fondsenwerving dalen
  • Echt opvallend was wat mij betreft vooral de conclusie dat de Kosten voor Werving in 2013 vrijwel stabiel zijn! Die groeiden met slechts 0,28%. 
  • Zelfs dat cijfer behoeft nuance. Zonder de terechte en moedige extra investering voor KiKabouw zouden de wervingskosten in 2013 zelfs met 0,6% gedaald zijn. Dat is voor het eerst in vele jaren een daling! 
 7. Netto resultaat eigen fondsenwerving ook beter.
  • Onderaan de streep kunnen we dus ook concluderen dat het netto resultaat van de eigen fondsenwerving positief is, maar dat de groei bij een beperkt aantal organisatie terecht komt. 
  • Opvallend is de daling in de sector Natuur & Milieu. WNF, Natuurmonumenten, Greenpeace, Vogelbescherming en WSPA daalden allemaal!  
 8. Rapportageveranderingen vertroebelen het beeld.
  • In de vergelijking met het afgelopen jaar valt wel op dat er heel wat rapportageverandering doorgevoerd zijn in de verschillende jaarverslagen. Sommigen ten goede (transparanter!) zoals eenduidige cijfers over de nalatenschappen. 
  • Er zijn ook veranderingen die ik discutabel vind. Wat te denken van het splitsen van wervingskosten in kosten voor 'eigen werving' en 'kosten voor verwerving van acties derden'?
  • En dan werden er achteraf om op zich goede redenen nog al wat correcties doorgevoerd op de (presentatie van) cijfers van 2012.  
 9. Meer voorkomen van 'acties derden'.
  • Het aantal 'acties derden' lijkt sowieso toe te nemen. Dat vind ik geen gelukkige ontwikkeling, omdat die 'derden' niet noodzakelijk hun kosten en baten transparant communiceren. Daar kan het goede doel in kwestie niet altijd wat aan doen, maar het verdient wel aandacht want het kan de branche wel schade toebrengen!
Conclusie

In totaal zien de cijfers over 2013 er beter uit dan een jaar eerder. Maar dat herstel is heel broos en vooral gebaseerd op een beperkt aantal 'witte raven' en 2 unieke nalatenschappen. Voor verreweg de meeste organisaties was de eigen fondsenwerving in 2013 uiteindelijk nog heel moeizaam.

Natuurlijk zijn dit 'slechts' de resultaten van de 50 grootsten. Hoe het de markt in het geheel vergaan is zal later blijken.

Hopelijk is dit het begin van een echt herstel in 2014!Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten